02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

สร้างการเรียนรู้-อ่านเขียนให้น้อง

01/02/2023 - 30/09/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สภากาชาดไทย เริ่มขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อช่วยเหลือกระทรวงศึกษาธิการและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องจากโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนกระจายไปทั่วประเทศ ด้วยเหตุเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทำให้เด็กนักเรียนชั้นป.1 - ป.6 ขาดทักษะด้านการอ่านและการเขียนจนสูญเสียการเรียนรู้ภาษาไทย


สภากาชาดไทย จึงได้แสวงหาภาคีการทำงานในรูปคณะทำงานทางวิชาการในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการสอนเสริมภาษาไทย โดยมีเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมดำเนินการ ประกอบด้วย มูลนิธิรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี , กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ,สถาบันรามจิตติ เพื่อร่วมกันคิดค้นหารูปแบบ วิธีการ สร้างเครื่องมือ คู่มือ ตลอดจนแสวงหาแนวทางการสนับสนุนนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่เป็นผู้แทนสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาค เพื่อดำเนินการร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ โดยการรับสมัครและสรรหาอาสาสมัครไปช่วยครูประจำการสอนเสริมนอกเวลาเรียน


นอกจากนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยังร่วมกับหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ลงเยี่ยมโรงเรียนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน และนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสนับสนุน ถุงยังชีพการศึกษา เสริมปัญญาเยาวชน เพื่อมอบให้แก่เด็กนักเรียนเป้าหมายดังกล่าวด้วย


824
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
2 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ