02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

เครื่องมือช่วยรักษาอาการปวดเรื้อรัง

01/11/2023 - 30/06/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทย ที่ให้บริการบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่อง หรือความพิการทางร่างกาย ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีตั้งแต่ผู้ป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองผู้ได้รับบาดเจ็บ ทางสมองหรือไขสันหลัง ผู้ที่มีสภาวะถดถอยจากภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีอาการปวดเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง การทำกิจกรรมต่าง ๆ และคุณภาพชีวิต

 

พันธกิจของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยมุ่งให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการที่ได้มาตรฐาน โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและพัฒนางานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูให้มีความทันสมัย สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วย จึงมีความต้องการในการจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบหัวตำแหน่งเฉพาะ (Focused Shockwave) เพื่อบำบัด รักษา อาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ เพิ่มองศาพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ ซึ่งให้การรักษาโดยแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ โดยหลักการทำงานของเครื่องคือ การส่งผ่านคลื่นกระแทกในบริเวณที่มีอาการปวดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิด กระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่รวมถึงกรณีแผลกดทับที่เกิดเป็นภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง สามารถช่วยลดอาการปวด กระตุ้นให้หลั่งสารลดปวด จึงสามารถเห็นผลการรักษาได้ ทันทีโดยให้การรักษา 1-2 ครั้ง / สัปดาห์ ก็สามารถเห็นผลการรักษาที่ดี ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับการบำบัด รักษา ของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยัง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย พัฒนา งานวิจัย รวมถึงแผนการขยายงานในอนาคตเพื่อเป็นศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสามารถให้บริการการบำบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ป่วย ผู้สูงอายุแบบครบวงจรต่อไป

 

วัตถุประสงค์การจัดซื้อเครื่อง (Focused Shockwave)

  1. เพื่อใช้ในการบำบัด รักษาอาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ ช่วยเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหว
  2. ใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  3. พัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่มีอาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อ ต่อ ที่มารับการรักษาทั้งแบบผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

 

สถานที่ดำเนินการ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู สภากาชาดไทย

 

งบประมาณ 2,000,000 บาท

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ - ผู้ป่วยที่มารับการบำบัด รักษา ฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ได้รับการรักษาด้วยเคลื่นกระแทกแบบหัวตำแหน่ง เฉพาะซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถบำบัดอาการปวดเรื้อรังจากโรคของกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ และช่วย เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวัน หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ปกติ และมี คุณภาพชีวิตที่ดี


1,111
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
11 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ