02-255-9911,02-256-4289
TH
|
ENผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย


ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย หมายถึง บุคคลที่ได้บริจาคเงิน สิ่งของ ที่ดิน ทรัพย์สินอื่น ๆ ในคราวเดียว เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการของสภากาชาดไทย ผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ หรือโลหิต ให้สภากาชาดไทย รวมถึงทายาทผู้ได้รับสิทธิ์จากผู้บริจาคตามเกณฑ์ ที่สภากาชาดไทยกำหนดเครื่องราชอิสริยาภรณ์


สภากาชาดไทย สามารถดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือขอหนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สินเพื่อนำไปให้หน่วยงาน ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ร.ง.ภ. (เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์)
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาทขึ้นไป
ร.ท.ภ. (เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์)
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาทขึ้นไป
บ.ภ. (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์)
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทขึ้นไป
จ.ภ. (จตุตถดิเรกคุณาภรณ์)
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 4,500,000 บาทขึ้นไป
ต.ภ. (ตติยดิเรกคุณาภรณ์)
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 6,000,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาทขึ้นไป
ท.ภ. (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์) บุรุษ
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาทขึ้นไป
ท.ภ. (ทุติยดิเรกคุณาภรณ์) สตรี
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 14,000,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 42,000,000 บาทขึ้นไป
ป.ภ. (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์) บุรุษ
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 90,000,000 บาทขึ้นไป
ป.ภ. (ปฐมดิเรกคุณาภรณ์) สตรี
ให้แก่บุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 30,000,000 บาทขึ้นไป
หรือนิติบุคคลที่บริจาคเงิน เป็นจำนวนเงิน 90,000,000 บาทขึ้นไปการขึ้นทะเบียนผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
ผู้บริจาคตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอุปการะคุณสภากาชาดไทยตามระเบียบฯปี 2560
สิ่งที่จะได้รับ
1.บัตรผู้มีอุปการะคุณเพื่อรับสิทธิผู้มีอุปการคุณในระดับต่างๆ ณ สถานพยาบาลของสภากาชาดไทย
2.เข็มเครื่องหมายสมาชิกสภากาชาดไทย
3.ใบอนุโมทนาบัตร

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย มีดังนี้
1.แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอุปการคุณ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน อาทิ : ชื่อ - นามสกุล ตามที่ผู้บริจาคประสงค์จะให้ขึ้นทะเบียนฯ : ความเกี่ยวข้องกับผู้บริจาค : วัน/เดือน/ปีเกิด ของผู้จะขึ้นทะเบียน : ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีอุปการคุณ
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
หมายเหตุ กรณีบริจาคที่ไม่เป็นไปตามระเบียนสภากาชาดไทยฯ ต้องเสนอคณะกรรมการดูแลผู้มีอุปการคุณฯ พิจารณาต่อไปเครื่องราชอิสริยาภรณ์
สภากาชาดไทย สามารถดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคได้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หรือขอหนังสือรับรองการบริจาคทรัพย์สินเพื่อนำไปให้หน่วยงาน ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 1
สภากาชาดไทย ขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มีมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณากรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์ หรือผู้สนับสนุนกิจการ ของสภากาชาดไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง
เหรียญกาชาดสดุดีชั้นที่ 2
สภากาชาดไทย ขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน มีมูลค่าตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ตามเกณฑ์ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญ ยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์ หรือผู้สนับสนุนกิจการ ของสภากาชาดไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง
เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
สภากาชาดไทย ขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ในคราวเดียวเป็นจำนวนงินหรือมูลค่าตั้งแต่ 600,000 บาท ขึ้นไป ผู้ที่บริจาคโลหิต, พลาสมา แก่สภากาชาดไทยครบ 100 ครั้ง ผู้ที่บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อสภากาชาดไทยและได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี
เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 2
สภากาชาดไทย ขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ในคราวเดียวเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป ผู้ที่บริจาคโลหิต, พลาสมา แก่สภากาชาดไทยครบ 75 ครั้ง ผู้ที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภากาชาดไทยและได้รับเหรียญ กาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปื
เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3
สภากาชาดไทย ขอพระราชทานให้แก่ผู้ที่บริจาคโลหิต, พลาสมา แก่สภากาชาดไทยครบ 50 ครั้ง ผู้ที่ช่วยเหลือสภากาชาดไทยด้วย กำลังกาย กำลังปัญญาและแรงงาน ไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีผลงาน ในด้านต่าง ๆ เป็นที่ยอมรับ อาทิ การหารายได้ การประชาสัมพันธ์ การหาสมาชิก การยุวกาชาด การบรรเทาทุกข์ การบริจาคโลหิต และอื่น ๆ


ประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาด


การพิจารณาให้เหรียญกาชาดต้องผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการพิจารณาให้เหรียญกาชาดๆ

และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของสภากาชาดไทย

ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย


หมายถึง บุคคลที่ได้บริจาคเงิน สิ่งของ ที่ดิน ทรัพย์สินอื่น ๆ ในคราวเดียว เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับกิจการของสภากาชาดไทย ผู้บริจาคดวงตาอวัยวะ หรือโลหิต ให้สภากาชาดไทย รวมถึงทายาทผู้ได้รับสิทธิ์จากผู้บริจาคตามเกณฑ์ ที่สภากาชาดไทยกำหนด ผู้มีอุปการะสมทบ หมายถึงบุคคลที่ผู้มีอุปการคุณ ระดับทอง หรือระดับเพชร พิจารณามอบให้


ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
ระดับ 1 และ 2

ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
ระดับเงิน

ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
ระดับทอง

ผู้มีอุปการคุณสภากาชาดไทย
ระดับเพชร

สอบถามเพิ่มเติม 02-256-4029