02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN
นโยบายความเป็นส่วนตัว

         สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย มีนโยบายในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของผู้บริจาค หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

         ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ได้ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานฯ และช่องทางช่วยเหลือสำนักงานฯ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านให้แก่สำนักงานฯ
          สำนักงานฯสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานฯ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล ในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ของสำนักงานฯ ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลา ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานฯ

         ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้บริจาคของสำนักงานฯ นั้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสำนักงานฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น สำนักงานฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง จากกระบวนการรับบริจาค หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวผู้บริจาค ของท่านแก่สำนักงานฯ แล้ว สำนักงานฯ จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ
          นอกจากนี้ เมื่อผู้บริจาคได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายังสำนักงานฯ สำนักงานฯ จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ของผู้บริจาค และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

         สำนักงานฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ สำนักงานฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริจาคให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
         1. ผู้บริจาคได้ร้องขอและให้อำนาจแก่สำนักงานฯ หรือ
         2. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น สำนักงานฯ อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริจาคของสำนักงานฯ ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล
         สำนักงานฯ อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบงานของสำนักงานฯ ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับสำนักงานฯ หรือเข้ามาดำเนินการในนามของสำนักงานฯ นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลผู้บริจาคของสำนักงานฯ ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่สำนักงานฯ ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานฯ องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของสำนักงานฯ ด้วยเช่นกัน

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

         สำนักงานฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ