02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

เปลี่ยนสายไฟให้แสงสว่างผู้ด้อยโอกาส

20/02/2024 - 31/07/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการเปลี่ยนสายไฟ บ้านผู้มีรายได้น้อยเป็นปีที่ 2 เพื่อลดปัญหาการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่าปี 2563 - 2565 บ้านเรือนที่เกิดเพลิงไหม้จำนวน 61 หลัง สาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรโดยเฉพาะบ้านเรือนของผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียงที่สายไฟภายในบ้านชำรุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

 

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกันเปลี่ยนสายไฟให้กับผู้ด้อยโอกาส จำนวน 90 หลัง (อำเภอละ 10 หลัง)


งบประมาณในการจัดทำโครงการ

1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ                           720,000 บาท

   (หลังละ 8,000 บาท จำนวน 90 หลัง)

2. ค่าตอบแทนนักศึกษา ในการเปลี่ยนสายไฟ                                        180,000 บาท

   (หลังละ 2,000 บาท จำนวน 90 หลัง)

3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ                         30,000 บาท

 

                                                                      รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น         930,000 บาท


ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

                  

1. ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ครอบครัวผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในจังหวัดพะเยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

มีความปลอดภัยและไม่เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

2. หน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน สร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดพะเยา

3. นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะความรู้ ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมาบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
416
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
109 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ