02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

คืนเสียงสู่โสต ช่วยผู้ป่วยหูน้ำหนวก

01/09/2023 - 29/02/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

หูน้ำหนวกเป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของโรคหูเกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหูชั้นกลางที่มีการติดเชื้อทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลงการติดเชื้อยังอาจลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองหรือประสาทใบหน้าพิการทำให้หน้าเบี้ยวได้หนองที่ไหลมักมีกลิ่นเหม็นมากเป็นที่รังเกียจของสังคมจะเห็นได้ว่าหูน้ำหนวกมีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นที่น่าเสียดายยิ่งเพราะโรคหูน้ำหนวกเป็นโรคที่หายขาดได้ทั้งด้วยยาและการผ่าตัดปัญหาจึงอยู่ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีอาจเป็นเพราะขาดแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในพื้นที่หรือความยากจนของผู้ป่วยทำให้ต้องทนและทิ้งไว้จนเกิดโรคแทรกซ้อน ยากต่อการรักษาให้ความสามารถในการได้ยินเสียงกลับคืนสู่ปกติ


         หน่วยแพทย์คืนเสียงสู่โสตสภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้บริการตรวจรักษาทั้งทางยาและการผ่าตัดรวมทั้งการตรวจวัดระดับการได้ยินแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางหูในถิ่นทุรกันดารหรือพื้นที่ชนบทห่างไกลในลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลอำเภอดำเนินงานครั้งแรกในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมายุ65พรรษาในปีพ.ศ. 2540เป็นโครงการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

         

 

 

 

แผนการออกหน่วยแพทย์ฯ

ปีงบประมาณ2567(วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)ออกปฎิบัติงานให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดผู้ป่วยโรคหูในพื้นที่ชนบทห่างไกลจำนวน 3 ครั้งโดยสามารถรักษาด้วยการผ่าตัดผู้ป่วย 20 ราย/ครั้ง


ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

1. ผู้ป่วยโรคหูได้รับการตรวจรักษา ทั้งการรักษาด้วยการตรวจวัดระดับการได้ยิน การรักษาด้วยยา และการผ่าตัด

2. ผู้ป่วยและประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลรักษาโรคหู  

104
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
154 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ