02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ให้เครื่องช่วยฟัง ให้โอกาสการได้ยิน

01/09/2023 - 29/02/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โครงการเครื่องช่วยฟัง สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ออกให้บริการตรวจหูในลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยความร่วมมือของสมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้บริการตรวจหูและการตรวจวัดระดับการได้ยินแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางการได้ยินในถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ในชนบท นอกจากนั้นยังติดตามประเมินผล และมอบเครื่องช่วยฟังจำนวน 60 เครื่องเป็นประจำทุกปี


ปัญหาความพิการทางการได้ยินเป็นปัญหาที่พบได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ ทารกแรกเกิดสามารถพบได้ 1ต่อ 3,000 ราย จากสถิติการจดทะเบียนผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ปี 2560 พบว่ามีผู้จดทะเบียนมากถึง 323,735 ราย สาเหตุเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ ครรภ์เป็นพิษ โรคหลอดเลือดไปเลี้ยง เส้นประสาทรับการได้ยินอุดตัน การฟังเสียงที่ดังมากจนเกินไปทำให้ความสามารถในการได้ยินเสียงลดลง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาพัฒนาการในการเรียนรู้และสื่อความหมายในเด็กและทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารในผู้ใหญ่สร้างความลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน จะเห็นได้ว่าความพิการทางการได้ยิน มีผลกระทบต่อผู้ป่วยในการเข้าสังคมเป็นอย่างมาก


ผู้ที่มีความพิการทางการได้ยินสามารถใส่เครื่องช่วยฟังและผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมได้แต่เนื่องจากเครื่องช่วยฟังและการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมมีราคาสูง และมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจ ปรับเครื่องช่วยฟังและฝึกพูดเฉพาะรายโดยแพทย์และนักโสตสัมผัสปัญหาที่พบคือผู้มีความจำเป็นต้องใส่เครื่องช่วยฟังไม่สามารถเข้าถึงการบริการด้านนี้ได้อาจเป็นเพราะขาดนักโสตสัมผัสผู้ชำนาญเฉพาะทางในพื้นที่คุณสมบัติไม่เข้าข่ายตามสิทธิของผู้พิการทางการได้ยินและสื่อความหมาย ความไม่สะดวกในการเดินทางหรือความยากจนของผู้ป่วยทำให้ไม่มีโอกาสที่จะใส่เครื่องช่วยฟัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายจึงได้ริเริ่มจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผู้ขาดโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

แผนการดำเนินงานโครงการฯ

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยออกปฏิบัติงานตรวจและมอบเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูพร้อมเครื่องอบไล่ความชื้นแก่ผู้ด้อยโอกาสที่มีความพิการทางการได้ยินในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารปีละ60เครื่องโดยปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดในการคัดกรองผู้พิการทางการได้ยินตามเป้าหมายของโครงการรวมทั้งมีการติดตามประเมินผลการใช้งานเครื่องช่วยฟังของผู้ที่ได้รับเครื่องช่วยฟังอย่างต่อเนื่อง


ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

ผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบทห่างไกลได้รับบริการตรวจหู การตรวจวัดระดับการได้ยิน ได้รับการประเมินอาการเพื่อรับเครื่องช่วยฟัง พร้อมการติดตามผลการใช้งานเครื่องช่วยฟังอย่างต่อเนื่อง

 

     

 

119
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
154 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ