02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

เปลี่ยนสายไฟ ให้บ้านยากไร้ จ.พะเยา

01/04/2023 - 30/09/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยในส่วนภูมิภาคมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือและบำบัดทุกข์ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีความเดือดร้อน รวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามพันธกิจด้านการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มนุษยธรรม ได้ศึกษา และสำรวจข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา พบว่าตั้งแต่ปี 2563 – 2565 เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 61 หลัง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ร้อยละ 96.70 มาจากไฟฟ้าลัดวงจร จากการสำรวจบ้านเรือนประชาชน พบว่าส่วนใหญ่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสายไฟภายในบ้านที่ชำรุด ทรุดโทรม เสื่อมสภาพ เนื่องจากมีอายุการใช้งานเกินกว่า 10 ปี หากไม่ดำเนินการเปลี่ยนสายไฟ และอุปกรณ์เชื่อมต่อ อาจก่อให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าลัดวงจร เกิดไฟไหม้บ้าน เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินเสียหายได้

 

ทั้งนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จึงได้จัดทำโครงการเปลี่ยนสายไฟ ให้กับบ้านประชาชนผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง เพื่อลดปัญหาการเกิดอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 90 หลัง (อำเภอละ 10 หลัง) โดยความร่วมมือจากสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา วิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา


 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีรายได้น้อย และประสบปัญหาด้านสายไฟในที่อยู่อาศัย ที่ชำรุด ทรุดโทรม

เสื่อมสภาพ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยและไม่เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร

2. เพื่อสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสหกิจ และประชาชน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในจังหวัดพะเยา

3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้นำทักษะความรู้ ที่ได้รับจากการเรียนการสอนมาบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง

 


ขั้นตอนการดำเนินโครงการ


1. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอ สำรวจและคัดเลือก บ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสายไฟในบ้าน

2. ขอความอนุเคราะห์ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และสาขาประจำอำเภอ ทุกอำเภอ ในการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย

วัสดุสายไฟและอุปกรณ์

3. ขอรับการสนับสนุนแรงงานนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ วิทยาลัยเทคนิคปง เพื่อเปลี่ยนสายไฟให้แก่บ้านพักที่อยู่อาศัย

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   

4. ดำเนินการจัดหาวัสดุสายไฟและอุปกรณ์ เพื่อเปลี่ยนสายไฟให้แก่บ้านพักที่อยู่อาศัยผู้เข้าร่วมโครงการฯ

5. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าให้กับสภากาชาดไทย

 

เงินงบประมาณในการจัดทำโครงการ


1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการเปลี่ยนสายไฟและอุปกรณ์เชื่อมต่อ                          450,000 บาท

   (หลังละ 5,000 บาท จำนวน 90 หลัง)

2. ค่าตอบแทนนักศึกษา ในการเปลี่ยนสายไฟ                                         180,000 บาท

   (หลังละ 2,000 บาท จำนวน 90 หลัง)

3. ค่านำมันเชื้อเพลิง ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ    30,000 บาท

 

                                                                      รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น   660,000 บาท


ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ

                  

1. ประชาชนในจังหวัดพะเยาที่มีรายได้น้อย และประสบปัญหาด้านสายไฟในที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

มีความปลอดภัยจากการเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

2. นักเรียน นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มีโอกาสนำทักษะความรู้ ที่ได้รับจากการเรียนการสอน มาบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง


188
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
117 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ