02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

กองทุนยาฯ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์

01/12/2021 - 30/09/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ติดเชื้อเอดส์และศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ ในปีพุทธศักราช 2532 จนถึงปัจจุบัน ได้ประทานข้อแนะนำการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเสด็จเป็นประธานงานเทียนส่องใจในวันเอดส์โลก (วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี) พร้อมให้ผู้ติดเชื้อและคนที่ทำงานด้านเอดส์เข้าเฝ้าเพื่อรับประทานพระดำรัสอย่างใกล้ชิด และยังประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งเป็นกองทุนต่างๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว ทั้งในด้านการรักษา การจัดหายาและเวชภัณฑ์ รวมถึงด้านการสังคมสงเคราะห์ อาทิ โครงการ “ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก” สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อช่วยลดการติดเอดส์ สภากาชาดไทย กองทุนยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย และ โครงการ “คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์” สภากาชาดไทย เป็นต้น 


สำหรับ "กองทุนยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย" ได้ให้การสนับสนุนยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งที่มีสิทธิ์และไร้สิทธิ์สวัสดิการสุขภาพ เพื่อป้องกันการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยยาต้านไวรัสนี้จะช่วยลดปริมาณเชื้อเอชไอวีและยายังสามารถส่งผ่านจากรกแม่ไปสู่ทารกได้ดี ทำให้สามารถป้องกันการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกได้


สภากาชาดไทย โดยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มีความพร้อมเสมอที่จะช่วย “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” และเราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะมีชีวิตรอด! ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ด้วยการคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขกับชีวิตในแต่ละวันผ่านโครงการ กองทุนยาพระเจ้าวรวงศ์เธอ ฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย จะมากบ้างน้อยบ้าง ก็สุดแต่จิตกุศลศรัทธาของท่าน เพราะหลายๆ คนรวมกันก็สามารถช่วยกันขับเคลื่อนให้การดำเนินงานของสภากาชาดไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างยิ่ง1,816
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
170 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ