02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

จัดซื้อรถลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน

29/05/2024 - 30/05/2025
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นศูนย์ชำนัญพิเศษของสภากาชาดไทยที่ให้บริการรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความบกพร่องหรือความพิการทางร่างกาย ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งผู้ป่วยที่เข้ารับบริการมีตั้งแต่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองหรือไขสันหลัง ผู้ที่มีสภาวะถดถอยจากภาวะโรคเรื้อรังทางอายุรกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถและคุณภาพชีวิต ซึ่งมีการวางแผนการรักษาแบบองค์รวม โดยทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศักยภาพเหมาะสมจนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมได้


จากพันธกิจของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยที่มุ่งให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและผู้พิการที่ได้มาตรฐานให้มีความทันสมัยและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการจึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วยคันใหม่เนื่องจากรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินคันปัจจุบันที่ใช้ในการส่งต่อผู้ป่วยมีอายุการใช้งานเกินกำหนดทำให้อุปกรณ์ภายในรถไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนดในปัจจุบัน


ในปีงบประมาณ 2566 มีผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อไปรักษารวมจำนวน 19 ราย เฉลี่ยประมาณ 4 - 6 รายต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการผิดปกติ มีบางรายที่อาการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นจนต้องมีความจำเป็นในการส่งต่อเพื่อรักษา โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวะเจ็บป่วยที่ทำให้ต้องส่งต่อได้แก่ มีอาการทางระบบประสาทเปลี่ยนแปลงมีความผิดปกติทางสมองที่เพิ่มขึ้นการติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะปอดติดเชื้อจากการสำลัก และ ภาวะชัก

 

งบประมาณ

จัดซื้อรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินประเภทลำเลียงผู้ป่วย จำนวน 1 คัน ราคา 2,600,000 บาท

 

ตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

1. เตียงพร้อมฐานเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีความปลอดภัยผ่านการทดสอบมาตรฐาน

2. อุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดและติดตามสัญญาณชีพซึ่งได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย, ชีพจร, ความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจนในฮีโมโกลบินจากชีพจร (Pulse Oximetry)

3. กระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน ได้แก่ ถุงมือปราศจากเชื้อ สำลี ไม้พันสำลี ผ้าก๊อซชนิดบางและหนา Elastic Bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว พลาสเตอร์เหนียว กรรไกร แอลกอฮอล์ น้ำเกลือสำหรับล้างแผล อุปกรณ์ล้างตา

4. อุปกรณ์สำหรับดูดเสมหะ

5. เครื่องมือตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

6. เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)

7. อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเปิดทางเดินหายใจและช่วยเหลือการหายใจเบื้องต้น เช่น Pocket Mask,Oro Pharyngeal Airway

8. มี Self Inflating Bag สำหรับช่วยหายใจ ผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด

9. เก้าอี้พร้อมล้อเข็น สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นลงบันได (Stair Chair)

   10. อุปกรณ์ในการยึดตรึงแขนขาในกรณีผู้ป่วยมีแขนขาผิดรูป

   11. เฝือกคอชนิดแข็ง (Hard Collar), เฝือกดาม แขน ขา

                         

ประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ

ผู้ป่วยศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะโรคเรื้อรัง ต่างๆ ที่มีภาวะเจ็บป่วยผิดปกติ ที่ต้องส่งต่อรักษา มีรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ให้บริการได้ทันท่วงที


364
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
345 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ