02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกส่วนต่อขยาย

16/02/2023 - 31/12/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลหลักในสังกัดสภากาชาดไทย ถือเป็นสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันให้บริการรักษาผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด จำนวนมากกว่า 4,500 คนต่อวัน โดยมีอาคารผู้ป่วยนอกรองรับให้บริการประชาชน (อาคาร ภปร) ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532

 

กว่า 30 ปี ที่อาคาร ภปร รองรับผู้ป่วยในแต่ละวันบางรายถือเป็นผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อนซึ่งมีจำนวนมากกว่า 2 แสนรายต่อปี การให้บริการผู้ป่วยนอกประสบปัญหาหลายประการ อาทิ สถานที่บริการคับแคบ ขาดพื้นที่รอคอย ไม่มีพื้นที่ในการคัดกรองโรคติดต่อ การจัดบริการรักษาพยาบาลที่เน้นโรคเฉพาะทางทำให้ผู้ป่วยต้องเสียเวลาพบแพทย์หลายสาขาวิชา หรือต้องมาโรงพยาบาลหลายรอบ ฯลฯ

 

สภากาชาดไทย จึงจำเป็นต้องระดมเงินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) เพื่อเพิ่มพื้นที่และขยายขอบเขตการให้บริการผู้ป่วยนอก เชื่อมต่อกับอาคารผู้ป่วยนอกเดิม (อาคาร ภปร) ให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึง บริการทางการแพทย์ที่ครบวงจรและทันสมัย และเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยนอกโรคยากและซับซ้อน ที่มีศักยภาพสูงสามารถ กระจายไปสู่สถานพยาบาลในระดับต่างๆ และสามารถให้บริการผู้ป่วยที่อยู่ในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้น

 

ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ

1. ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ปลอดภัย พึงพอใจอย่างเสมอภาค

2. เป็นต้นแบบการบริบาลผู้ป่วยนอกที่ครบวงจร

3. ยกระดับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสู่สากล

 

 

ลักษณะพื้นที่ใช้สอยในอาคาร:

เป็นอาคารสูง 15 ชั้น และชั้นใต้ดิน 4 ชั้น พื้นที่ 38,413 ตารางเมตร

 

งบประมาณจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD)

1.ค่าก่อสร้าง และค่าควบคุมงาน                              2,415,000,000 บาท

2.ค่าตบแต่งภายในและภูมิสถาปัตยกรรม                        8,400,000 บาท

3.ค่าจัดหาคุรุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์                  600,000,000 บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น              3,023,400,000 บาท

1,125
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
94 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ