02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

เงินทุนฉุกเฉินเพื่อผู้ประสบภัย

10/05/2022 - 30/09/2024
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนฉุกเฉินนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติทั้งภัยธรรมชาติ ภัยตามฤดูกาล อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยที่เป็นอันตรายกับสุขภาพที่คาดการณ์ไม่ได้ เช่น โรคโควิด-19 ในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทั่วถึง ทันที และครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้พิการ เด็ก ผู้ไร้ที่พึ่ง รวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ประชาชน รวมถึงเมื่อเงินช่วยเหลือด้านภัยพิบัติของสภากาชาดไทยที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ 76 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร เป็นต้น


ในประเทศไทยเกิดภัยพิบัติตามธรรมชาติ ตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปี ซึ่งทวีความรุนแรง ขยายพื้นที่และมีระยะเวลาของการเกิดภัยยาวนานขึ้น อาทิ น้ำท่วมภาคใต้ น้ำท่วมภาคอีสาน หรือน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งภารกิจของสภากาชาดไทยด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เริ่มขึ้นตั้งแต่เกิดภัย ระหว่างภัย และการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ โดยปฏิบัติงานร่วมกับเหล่ากาชาด 76 จังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ สถานีกาชาด 13 แห่ง และเครือข่ายการช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อสม. เป็นต้น จึงทำให้เงินงบประมาณที่รับมาไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือ ผนวกกับไม่มีเงินสำรองด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย จึงเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้ง“เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย” เพื่อใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงที มุ่งเน้นผู้เปราะบาง ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จึงตั้งเป้าหมายของเงินทุนตั้งต้นไว้ที่ 500 ล้านบาท สามารถเบิกใช้จ่ายได้ทันทีเมื่อเกิดภัยฉุกเฉินหรือเงินงบประมาณด้าน  ภัยพิบัติไม่เพียงพอ แต่ทั้งนี้สภากาชาดไทยก็ยังจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเข้าเงินทุนดังกล่าว  อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีเงินพร้อมสำหรับการช่วยเหลือและเพียงพออยู่เสมอ โดยมีหน่วยบรรเทาทุกข์ / Assessment Team (Rapid Action Team) ที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคสำหรับดำรงชีพแบบเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยพร้อมยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็น การมอบชุดธารน้ำใจช่วยเหลือประสบภัย การจัดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย การผลิตน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัย การส่งเสริมสุขอนามัย (WATSAN) ให้บริการรถสื่อสารฉุกเฉิน ให้บริการเรือท้องแบน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (DMERT)


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการ "เงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย" เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน บรรเทาทุกข์ และการฟื้นฟูเมื่อเกิดภัยพิบัติที่ครอบคลุม ทั้งภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้

2,731
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
76 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ