02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

หมอหมู่ ภารกิจ พิชิตความเจ็บป่วย

26/04/2023 - 30/09/2023
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

โครงการคลินิกเคลื่อนที่แบบสหสาขาวิชาชีพ ในความดูแลของศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จากความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการค้นหา ตรวจ คัดกรอง รักษา และติดตามช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้าและศีรษะทุกประเภท โดยมีทีมสหสาขาวิชาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ประสาทศัลยแพทย์ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์โสต ศอ นาสิก จักษุแพทย์ รังสีแพทย์ วิสัญญีแพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาลวิชาชีพ ช่วยกันลงพื้นที่ตรวจ คัดกรอง รักษา ให้กับผู้ป่วยในพื้นที่อย่างครบวงจรเพื่อประเมินผู้ป่วยให้ครบทุกระบบ เพิ่มโอกาสในการตรวจรักษา อีกทั้งยังเป็นการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เพื่อให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมของผู้ป่วยและครอบครัว

 

โครงการคลินิกเคลื่อนที่ฯ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยครั้งแรกในปี พ.ศ. 2561 ด้วยการเริ่มการค้นหาผู้ป่วยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลงพื้นที่ออกตรวจ ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ก่อน โดยมีกลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการจำนวน 162 ราย  ครั้งที่สองได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2562 ในภาคเหนือ และได้ลงพื้นที่ออกตรวจ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โดยมีกลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการจำนวน 48 ราย

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้ต้องหยุดการดำเนินงานไปเป็นเวลานานถึง 3 ปี หลังจากสถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลาย ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ จึงเริ่มต้นกลับมาดำเนินการโครงการฯ อีกครั้งในปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการร่วมค้นหาผู้ป่วยในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่แรก โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามคู่มือการดำเนินการคลินิกเคลือนที่ และทำการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยพร้อมรูปถ่ายอัพโหลดผ่านระบบออนไลน์ไปยังศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินเข้าตรวจรักษาอย่างใกล้ชิดจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งจะมาให้คำปรึกษาค้นหาและติดตามอาการแก่ผู้ป่วยด้วยวิธีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ เช่น การวิดีโอคอล การโทรศัพท์ การสนทนาทางโปรแกรมไลน์ ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย ลดทอนขั้นตอนการทำเอกสารส่งตัว ลดเวลานัดพบแพทย์เฉพาะทางในแต่ละครั้ง และช่วยแก้ไขความแออัดในโรงพยาบาลให้ดีขึ้น ซึ่งจะมีการนัดและตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องมีการรักษา ด้วยการผ่าตัดร่วมด้วยจะมีการนัดหมายเพื่อรักษาอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่ง

สภากาชาดไทย ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่พวกเขาเหล่านั้นได้ ด้วยการร่วมสนับสนุนภายใต้แคมเปญ หมอหมู่ ภารกิจพิชิตความเจ็บป่วย ค้นหาและรักษาผู้มีความผิดปกติบนใบหน้าและศีรษะ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 


960
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
2 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ