02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

AIA One Billion trail-วิ่งเพื่อน้อง

14/11/2022 - 31/12/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

AIA One Billion trial 2022 เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ AIA One Billion ที่มุ่งสนับสนุนให้ประชาชนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายในปี 2030


เอไอเอ จึงขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสด้านการศึกษามากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสภากาชาดไทย


96
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
22 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ