02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

กิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566"

19/10/2022 - 31/12/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

เพราะ...ปัญหาความยากจนและขาดแคลนของผู้ยากไร้ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลความเจริญ ดังนั้นเมื่อฤดูหนาวมาเยือน...ความต้องการเครื่องนุ่งห่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่นจึงเป็นสิ่งจำเป็น สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความอบอุ่นและมอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ ให้ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566" ด้วยการมอบเครื่องกันหนาว จำนวน 3,500 ชุด ชุดวอร์มเด็กพร้อมหมวกไหมพรม ถุงมือ ถุงเท้า และชุดยาสีฟัน-แปรงสีฟันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 1,500 ชุด ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของต่าง ๆ แก่องค์กร หน่วยงาน และอาสาสมัครในพื้นทีที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้วย


กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 เริ่มดำเนินกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปี 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 21 แล้ว เพราะด้วยเล็งเห็นถึงความลำบากของประชาชนที่ประสบภัยหนาวในทุกๆ ปี ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากไร้ โดยยึดหลักการกาชาดเป็นแนวทางปฏิบัติในทุก ๆ ภารกิจเสมอมา


สำหรับกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566 ในครั้งนี้ได้ตั้งเป้ามอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรมให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้


สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรวมพลังส่งต่อความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับกิจกรรม "หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566"


104
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
22 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ