02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565

05/01/2022 - 31/03/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

เพราะ...ปัญหาความยากจนและขาดแคลนของผู้ยากไร้ ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ชนบทและห่างไกลความเจริญ ดังนั้นเมื่อฤดูหนาวมาเยือน...ความต้องการเครื่องนุ่งห่มเพื่อเพิ่มความอบอุ่น  จึงเป็นสิ่งจำเป็น สภากาชาดไทยโดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงขอเป็น  ส่วนหนึ่งในการมอบความอบอุ่นและมอบความสุขแก่ผู้ยากไร้ ให้ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565” ด้วยการมอบเครื่องกันหนาว ได้แก่ ผ้าห่มกันหนาว เสื้อกันหนาว หมวก ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า เป็นต้น ให้กับประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว

สำหรับกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565 ในครั้งนี้ได้ตั้งเป้ามอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวทั้งสิ้น 3,500 ชุด โดยแบ่งเป็น จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1,500 ชุด จังหวัดสกลนคร 1,000 ชุด และจังหวัดเพชรบูรณ์ 1,000 ชุด ร่วมกับนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการทันตกรรมให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้

กิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565 เริ่มดำเนินกิจกรรมครั้งแรกเมื่อปี 2545 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 20 แล้ว เพราะด้วยเล็งเห็นถึงความลำบากของประชาชนที่ประสบภัยหนาวในทุกๆ ปี ยังคงดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่น ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้เดือดร้อนและผู้ยากไร้ โดยยึดหลักการกาชาดเป็นแนวทางปฏิบัติในทุกๆ ภารกิจเสมอมา

สภากาชาดไทย โดยสำนักงานจัดหารายได้จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในรวมพลังส่งต่อความอบอุ่นและความสุขแก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับกิจกรรม “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2565”15
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
73 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ