02-255-9911,02-256-4289
TH
|
EN

โครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น

15/11/2021 - 30/06/2022
ชวนเพื่อนมาบริจาค
รายละเอียดโครงการ

ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น สามารถพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ นั่นคือ การนำเนื้อเยื่อจากผู้เสียชีวิต เช่น ลิ้นหัวใจ ผิวหนัง กระดูก และเส้นเอ็นไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะในร่างกาย เพื่อต่อชีวิตให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ด้วยศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล็งเห็นถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยในการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็น จึงได้พัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกและเส้นเอ็นเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคกระดูกและเส้นเอ็นให้ได้รับการปลูกถ่ายโดยไม่คิดมูลค่า เนื่องจากกระดูกและเส้นเอ็นของผู้เสียชีวิตสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระดูก เนื้องอกของกระดูก และผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุต่างๆ จากการเล่นกีฬาจนทำให้ส่วนของกระดูกหรือเส้นเอ็นขาดหายไปไม่สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 

สภากาชาดไทย โดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ มีความพร้อมเสมอที่จะช่วย “บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย” จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตกุศลทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นผู้ด้อยโอกาส” เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย ซึ่งการพัฒนาการจัดทำผลิตภัณฑ์จากกระดูกและเส้นเอ็นจะไม่สามารถให้บริการได้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นได้เลย หากขาดความเมตตาจากท่านผู้มีจิตกุศลที่เป็นส่วนขับเคลื่อนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป85
จำนวนผู้ร่วมบริจาค
214 วัน
ระยะเวลาคงเหลือ
ร่วมบริจาคให้กับโครงการ